Lee Dong Chul thời niên thiếu trong East of Eden

Posted: January 26, 2009 by kimbeomvn in Drama
Tags:

East of Eden là dự án phim lớn của đài MBC kỷ niêm 48 năm thành lập đài

Trong phim Kim Bum xuất hiện trong vài tập đầu tiên, đóng vai Lee Dong Chul thời niên thiếu (đây là nhân vật của Song Seung Hoon lúc lớn)ụl

yujikik

op

<img src=”http://upanh.com/uploads/22-April-2009/tpzcxrvz78jtqcrxucu.jpg&#8221; alt=””


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s